Ochrona danych

Ochrona danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest ARDEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Jarzębinowa 6, 55-200 Oława wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000125068, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Ilekroć w niniejszej polityce jest mowa o „RODO”, oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. W celu poszanowania prawa do prywatności i ochrony bezpieczeństwa danych na stronie internetowej stosowany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2 Administrator Danych

5. ARDEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Jarzębinowa 6, 55-200 Oława, jako administrator danych przetwarza powierzone mu przez stronę internetową dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

6. Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. („Google”)

7. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ardex.pl .

10.Administratorowi przysługuje prawo do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody, jednakże podlega ono ograniczeniu do potrzeb dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych.

11.Administratorowi przysługuje prawo do udostępnienia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

12.Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

13.Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14.Administrator w swoich działaniach stosuje pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu, co pozwala na minimalizowanie skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

15.Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez administratora, bądź też podmioty, z którymi administrator ściśle współpracuje.

§3 Pliki cookies

16.Witryna https://www.ardex.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik witryny. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

17.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

19.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies w celu zagwarantowania najwyższego standardu wygody obsługi serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Ardex sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Jarzębinowa 6, 55-200 Oława, w celu optymalizacji działań.

20.Użytkownik witryny w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

21.Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane są zachowywane oraz wykorzystywane jedynie na potrzeby wykonania danej funkcji.

 

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close